Barns rätt till en bra uppväxt

Alla barn i vår kommun ska ha framtidstro. Om barnen har det bra är det ett tecken på ett gott samhälle.

Barn behöver kunna utforska sin identitet och lyckas i skolan. De måste få chansen att ta sig fram på egen hand för att utvecklas och må bra.

 

FN:s barnkonvention är tänkt att bli svensk lag. Det är en av orsakerna till att Linköping behöver kommunen behöver anställa en barnrättsstrateg och redovisa barnrättsbokslut som del i hållbarhetsbokslutet.

 

Förskolan är en viktig start i livet. Mötet med andra barn och pedagoger behöver ske i trygga små grupper där lek och socialt samspel står i fokus.

 

Anmälningar där det finns en oro för ett barns situation behöver följas upp bättre. I de fall våld förekommer ska kommunen bli ännu bättre på att skydda de barn som utsätts bland annat genom att erbjuda behandling för vuxna som har svårt att hantera sina känslor. För att barn och unga ska ha en trygg hemmiljö och uppväxt är det också viktigt att det förebyggande arbetet med att undvika vräkning av barnfamiljer fortsätter.

 

Barn har rätt till en givande fritid och vi vill därför  ta fram nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd till fritidsaktiviteter. Kommunen bör också göra riktade insatser för att alla barn och unga som vill ska kunna delta i en fritidsaktivitet.

 

Kulturskolan erbjuder idag möjligheten till musikterapi. Vi behöver ta fram fler metoder som gör att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan delta i Kulturskolans verksamhet.

 

Miljön kring förskolor, skolor och lokaler för fritidsaktiviteter behöver göras säker för att få barn och unga att må bättre. Luftkvaliteten förbättras när gång- och cykelbanor prioriteras och genom att gå eller cykla mer mår barnen bättre. Vid all samhällsplanering ska barnens perspektiv alltid undersökas, bland annat genom att låta barn vara delaktiga i processen. Kommunen ska även stödja insatser för att minska ohälsa, som kan bero på osunda byggmaterial eller vardagskemikalier.