Klimat

För mycket koldioxid i atmosfären gör att värmen höjs och polarisarna smälter. Det för med sig torka och översvämningar. För att minska påverkan på klimatet ska Linköpings kommun vara koldioxidneutralt till 2025.

Det innebär att vi måste kompensera oundvikliga utsläpp med förnybar energiproduktion. Ska vi klara det måste ambitionsnivån höjas ytterligare. Samverkan mellan näringsliv, linköpingsbor och kommunens egen verksamhet är nödvändig för att minska CO2-utsläppen och öka produktionen av förnybar energi. De kommunala bolagen har en särskilt viktig roll. För att målet ska bli verklighet måste det både vara enkelt och ekonomiskt fördelaktigt att göra klimatvänliga val.

Minskad klimatpåverkan kan uppnås genom miljövänliga byggmaterial, energieffektivisering av byggnader, klimatsmarta resor och klimatanpassade livsmedel. I en hållbar värld måste vi låta flyget

 

stå för sina egna kostnader. Linköpings kommun bör därför sluta subventionera Linköpings flygplats.

 

Genom att öka energiproduktionen från sol, vind, vatten och använda resurseffektiv kraftvärme vill vi säkerställa att kommunen genererar ett ordentligt överskott av förnybar energi 2025. Linköping ska fortsätta satsa på biogas. Detta resurseffektiva bränsle ska även kunna användas inom industri, sjöfart och lastbilstrafik, förutom kollektivtrafik och personbilar. Kommunen ska kräva 100 procent förnybar energi både i de egna fordonen och i dem som används i upphandlad verksamhet. Miljöpartiet vill dessutom att Linköping deltar i försök med eldrivna bussar i innerstaden.

 

Linköping behöver klimatanpassas i en avsevärt högre takt än vad som sker idag. Vi vet att en mer ojämn nederbörd leder till torka och skyfall som drabbar lantbruk och infrastruktur. Dessutom får vi ändrade vattennivåer i reglerade vattendrag. Vi kommer också att drabbas av värmeböljor som särskilt påverkar äldre, sjuka och personal som arbetar i vård och omsorg. Tillsammans med lantbrukare, fastighetsägare och vårdgivare behöver kommunen ta fram strategier för att hantera kommande klimatförändringar.