Miljö och biologisk mångfald

Vi vill att Linköping ska bli en ekologiskt hållbar kommun där medborgarna har lätt att komma ut i vacker natur. Linköpings kommun har ett särskilt stort ansvar för det världsunika Tinnerö eklandskap. Fastän staden växer vill vi att gröna ytor och gröna stråk som binder samman biologiskt värdefulla miljöer bevaras och utvecklas, så att växter och djur kan sprida sig däremellan. Om grönytor försvinner vid nybyggnation ska det kompenseras med grönska av hög kvalitet i närheten och med odling på väggar och tak.

Pollinering och vattenrening är exempel på så kallade ekosystemtjänster, det vill säga naturliga processer som gynnar oss människor. De bidrar till samhällets motståndskraft, anpassningen till ett förändrat klimat och till att främja människors hälsa. Ekosystemtjänster måste därför tydligare in i samhällsplaneringen. Vi vill att Tinnerbäcken placeras i marknivå när en ny simhall byggs. Vi vill också att fria vandringsvägar för fisk skapas i våra vattendrag, så att fiskarter fritt kan förflytta sig förbi vattenkraftverk till sina lekplatser för att det i sin tur ska bli fler fiskar.

Källsortering har blivit en del av vardagen. Här krävs det ytterligare insatser för att sorteringsmöjligheter ska finnas nära alla bostäder och i alla kommunens verksamheter och fastigheter.

Användningen av farliga kemikalier måste fortsätta minska. Genom krav vid upphandling, information, samarbete och tillsyn vill vi ta bort farliga ämnen ur kretsloppet. Hållbara material ska väljas inom alla sektorer, med fokus på miljöer där barn och unga vistas. Förorenade områden ska undersökas i en högre takt för att sanering och andra insatser ska kunna göras. Partikelhalterna från trafiken bör mätas på fler ställen i staden än idag och kraftfulla insatser sättas in för att sänka halterna där de är för höga.

Avloppsreningen behöver utvecklas. Med hjälp av nya innovationer kan fler kemikalier tas omhand i våra reningsverk. Landsbygdens enskilda avlopp måste inventeras och förnyas i ett fortsatt högt tempo de kommande åren.

Vi vill särskilt uppmuntra miljöföretagens utveckling i kommunens näringsliv. Kommunen kan fungera som testbädd för miljöinnovationer. Samtidigt kan vi hjälpa andra genom att exportera klimatneutral miljöteknik. Genom att gå före tar vi vår del av ansvaret i kampen mot den globala uppvärmningen.