Skola och utbildning

Vi vill se blandade skolor där elever med olika intressen och socioekonomiska förutsättningar möts och utvecklas tillsammans.

Det normkritiska värdegrundsarbetet ska vara självklart genom hela skoltiden för att alla barn ska få vara sig själva. När mångfald lyfts fram och det blir tydligt att vi alla är olika, men lika bra minimeras mobbning och människor utvecklas på bästa sätt.

 

Elever i de lägre årskurserna bör ha möjlighet att vara på fritidshemmen efter skolan, även om det finns en förälder hemma. Att vara inkluderad i det sociala sammanhanget har stor betydelse för barns utveckling.

 

Arbetsmiljön i förskola och skola, för både barn och vuxna, behöver förbättras med hjälp av arbetsterapeuter, stärkt elevhälsa i nära samarbete med regionen, ökad vuxennärvaro men även förbättrad lokalplanering, giftfria material och åtgärder för förbättrad akustik.

 

Alla skolgårdar ska ses över och utvecklas så att de uppmuntrar till rörelse, lek, god samvaro och lärande utomhus. Vi vill inspirera fler att anlägga skolträdgårdar för att ge barn och möjlighet att odla.

 

Gymnasieprogrammen ska blandas på gymnasieskolorna så att det blir en större mångfald på varje skola. Vi vill öka flexibiliteten när det gäller åldern i övergången mellan gymnasiet och vuxenstudier.